GREJEM HENKOK / ROBERT BOVAL (ROBERT BAUVAL / GRAHAM HANCOCK): TALISMAN

MojaGalerija: Vladimir Ranković – Tuđi prostori 12 | 12 (Instalacija – gvozdena kapija, lanac, katanac, drvena silueta, video, muzika (autor Nikola Cvetković); H ≈ 320 cm, 2006-2007; Instalacija je bila postavljena tokom noći jesenje ravnodnevice 2007. godine.); MojaKritika: Emil Živadinović, 05/07/2009

 

"Talisman" je istorijska knjiga sa brojnim referencama i napisana je jezikom svima razumljivim. Knjiga iznosi frapante "dokaze" da su najznačajniji gradovi sveta – Pariz, Vašington, Njujork – sveti gradovi – spomenici staroegipatske religije! Prema autorima, staroegipatska religija je živa i danas, vekovima je inicijator borbe za slobodu pojednica, indirektno je bila pokretač renesanse u Evropi, a danas je religija onog sloja populacije koji vlada svetom iz senke – masonerije!

Knjiga istinski "prosvetljuje" čitaoca, ne u smislu (kliše) da ga uvodi u neku sektu, već u smilsu da čitaocu otkriva srž staroegipatske religije, ranog hrišćanstva, gnosticizma, manihejizma, katarizma, bogumilske vere, to je knjiga koja neupućenom čitaocu na neverovatan način objašnjava: šta su to masoni, šta jeretici, šta je gnosticizam, šta povezuje viteze templare sa masonima, šta prethrišćanske religije sa hrišćanstvom, a šta Aleksandra Velikog sa Napoleonom.

"Talisman" je slagalica čiji su delovi (puzzle) "insajderske" priče o katarima, bogumilima, gnosticima, hermetistima, templarima, masonima... Knjiga do u detalja razrađuje jednu vrlo smelu tezu, za koju "dokazi" postoje bukvalno na svakom koraku, a koju je, opet, teško, ako ne i nemoguće dokazati...

"Talisman" je jedna od onih knjiga koje mogu čitaocu da promene određena bitna gledišta i shvatanja u životu. Bez obzira na to što je tema kojom se autori bave, uz svu ozbiljnost, ipak i populistička i senzacionalna, te što može i da konkuriše za "zonu sumraka" ili za forumsku raspravu na internetu, "Talisman" je, u biti, jedno studiozno napisano naučno delo. Za mene lično, tematika kojom se knjiga bavi, kao i zaključci koji se nameću su – šokantni, u toj meri da je moje shvatanje religije, vere, grada, "istine", masonerije, istorije Evrope i Amerike radikalno promenjeno. Samo u tom smislu, donekle, "Talisman" se može porediti sa "Karakterologijom Jugoslovena" Vladimira Dvornikovića, knjigom koja takođe "natera" čitaoca da drugačije počne da poima svet oko sebe.

"Talisman" obilije ogromnom količinom istorijskih podataka da kad se jednom pročita – već treba da počne da se čita ispočetka! Knjigu čini veliki broj kratkih priča, gotovo novinarskih, te stoga ne opterećuje čitaoca, lako se čita, uvek se može nastaviti tamo gde se stalo sa čitanjem pre izvesnog vremena, ali se isto tako može početi sa čitanjem i sa bilo koje nasumično okrenute stranice.

Ukratko, prema autorima, Crkva je (namerno nisam upotrebi reč: hrišćanstvo) već u IV i V veku brutalno zavladala Evropom i u rekama krvi ugušila religije koje su živele vekovima pre Hrista, dok je inkvizicija poslužila da bi se u XII, XIII veku na isti način obračunala sa jereticima – uskrslim sledbenicima starih religija. Ali, te potisnute religije i dan-danas imaju svoje sledbenike, koji uz grčevitu borbu za goli opstanak – planiraju uništenje Crkve, dehristijanizaciju čovečanstva i ponovno uspostavljenje stare religije, sa ciljem nove renesanse u istoriji čovečanstva, slično prethodnoj renesansi u XVI i XVII veku u Evropi – koja je dovela do izlaska ljudskog društva iz "mračnog srednjeg veka" i uspostavljanja boljeg društva...

"Talisman" sugeriše da stara "religija" ima korene u starom Egiptu, ali i širom starog sveta, te da je bliska učenju prvih hrišćana koje u literaturi nazivaju "hrišćanskim gnosticizmom". Ja se neću u ovom kratkom prikazu knjige baviti tumačenjima gnostizcima i hermetizma, ali ću prihvatiti tezu koju autori dokazuju na bezmalo 500 stranica o povezanosti "religija" koju su propovedali "katari" i drugi "jeretici" u zapadnoj Evropi, odnosno "bogumili" u istočnoj Evropi. S obzirom da su katoličanstvo i pravoslavlje na skoro istovetno brutalan način istrebili katare, odnosno bogumile, odnosno "hrišćanske gnostike", to nas navodi na pitanje "ispravnosti" religije koju propoveda današnja Crkva, a koja se inkvizicijom, lomačom, sečom glava obračunavala sa svojim – konkurentima, u neku ruku, pandan, političkim neistomiljenicima.

Osim pomenutih ranohrišćanskih gnostika, katara, bogumila i drugih "jeretika" kao što su "manihejci", "Talisman" se iscrpno bavi i "hermetizmom" kao sledbenikom "staroegipatske religije – prirodne religije – magije", te "tajnim društvima" –rozenkrojcerima i masonerijom. Ono što je zajedničko za celokupnu pobrojanu "opoziciju" Crkvi (katari, bogumili, templari, gnostici, hermetisti), ako se mogu tako izraziti, jeste da ih je Crkva vekovima, u svojoj borbi za svu vlast satanizovala – proglasila sledbenicima đavola, luciferijancima, sotonama, što je među neprosvećenim gomilama stvorilo gotovo "krvni" animozitet prema svemu što ima veze sa bilo kojim "necrkvenim" učenjem, a koji i danas traje...

Autori Robert Boval i Grejam Henkok dokumentuju brojnim referencama na 500 stranica, da je Crkva krivotvorila istoriju, da katari, bogumili, gnostici, hermetisti nisu klanjali đavolu niti se pretvarali u veštice i mačke, nisu leteli na metlama i jeli Ivicu i Maricu, kao što nisu ni crtali pentagrame po papirima A4 formata, niti su palili sveće u ponoć po srušenim crkvama... Prava je istina da su pobornici "nove-stare religije" (uslovno ću je tako nazvati, u nedostatku prikladnijeg termina) mnogo oštrije razlikovali dobro i zlo, nego što to čini Crkva, mnogo više bili posvećeni veri u "Dobrog Boga" (naspram koga se nalazi zemaljski "Zli Bog" koga zastupa Crkva), mnogo su više bili posvećeni askteskom načinu života, suzdržavanja od svih zamki "materijalnog sveta", a sve da bi doživeli spoznaju, prosvetljenje, inicijaciju, te se nakon brojnih reinkarnacija vratili na nebo, spasili svoju dušu, popeli jedan stepenik dalje u svetu koji ne razumemo. Možda su bili, čak, radikalniji od mnogih posvećenih hrišćana, ali, nikako nisu bili bezbožnici niti satanisti...

"Talisman" se bavi i tajnim društvima koja vekovima postoje da bi "novu-staru religiju" održali u životu u opasnim uslovima inkvizicije, papstva, pa i pravoslavlja, ali i islama i drugih vera i svih drugih neprijajtelja, sve do nacista i savremenih tumača... U tom smislu, "Talisman" otkriva brojne šokantne podatke, koje ću samo delimično pobrojati. 

Francuska revolucija 1789. godine, iza koje je stajala masonerija, je imala za cilj duhovni preporod – "dehristijanizaciju" – iskorenjivanje hrišćanstva na tlu Francuske, pri čemu su do revolucije dovele Rusoove i Volterove filozofske ideje, a u sprezi sa  "starom – novom religijom" primerenom čoveku? Ta "prirodna religija" koja je trebalo da u novom demokratskom, narodnom poretku zameni hrišćansto, u mnogo čemu je podsećala na staroegipatsku tradiciju i religiju, praktično je bila njen produkt?

Iza Francuske revolicije i iza američkog oslobađanja od Britanije stajala  je masonerija, s obzirom da postoje relevantni dokazi da su vodeći ljudi Francuske revolucije  i američkog otpora bili masoni i da su tesno sarađivali? Shvativši da je Evropa bespovratno "izgubljena" u "kandžama Crkve" – tajna društva i vernici "nove-stare" religije se okreću Americi – tada otkrivenom novom kontinetu – novom svetu, koji su doživeli kao dar sa Neba, od Boga, kao Novu Atlantidu, kao zemlju gde će moći da ostvare svoje "utopijske" ideje?

Da li otuda (navodim samo kao primer) staroegipatski obelisk u centru Pariza predstavlja preporođenu i obnovljenu monarhiju, sa egipatskim božanstvima kao vrhovnim? Kip Slobode na ulazu u Njujork– prestavlja staroegipatsku boginju Izidu koja osvetljava Novi svet? Koje je drugo racionalno tumačenje za egipatsku simboliku u masoneriji? Zašto je staklena piramida ispred Luvra podignuta u skladu sa najboljom egipatskom hermetičkom tradicijom na 200-godišnjicu Francuske revolucije?

Meni lično su vrlo intrigantna dva neverovatna tumačenja Bovala i Henkoka: prvo, da je Amerika (SAD), u stvari, ostvaren utopijski san – Novi svet – naseljen novim ljudima, svet neokovan verom, neokaljan tradicijom, pandan "Novoj Atlantidi" Frensisa Bejkona ili "Utopiji" Tomasa Mora. Drugo, da je stvaranje države Izrael 1948. godine – simboličko ponovno podizanje Hrama...
MojaKritika: Emil Živadinović, 05/07/2009; Naslov knjige: (Talisman, Sacred Cities, Secret Faith)Talisman, tajna vera, sveti gradovi; Autori: (Robert  Bauval and Graham Hancock) Grejem Henkok i Robert Boval; Godina objavljivanja knjige: 2004; Srpsko izdanje: Moć knjige, Beograd 2006; Prevod: Tatjana Milosavljević; CIP - Narodna biblioteka Srbije, Beograd, 27-87; 27-784.5; 061.25; 001.94; ISBN 86-83509-87-7; 1. Henkok, Grejem; a) Jeresi; b) Tajne organizacije; c) Slobodni zidari; d) Katari; COBISS.SR-ID 133662988

Poseta:8219

KOLUMNA - poseta(51868)

UTOPIJA - poseta(17550)

ATLANTIS - poseta(17229)

RIZNICA - poseta(155511)

ZONA - poseta(7090)